Advarsel Cookies brukes på dette området for å gi den beste brukeropplevelsen. Hvis du fortsetter, antar vi at du samtykker i å motta cookies fra dette nettstedet. OK

Kjøpsbetingelser

Generelt
Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Urban Design Norge AS, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Vi tar forbehold om at enkelte varer kan være utsolgt under hektiske perioder, eksempelvis jul og sommer. Vi tar forbehold om skrivefeil ved eksempelvis priser og produktbeskrivelser.

Priser og Levering
Prisene er oppgitt i norske kroner eks. mva. Siden oppdateres daglig hvilket garanterer at prisene alltid er aktuelle. Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil. Levering foregår i henhold til de retningslinjene skrevet på siden "Levering". Selger tar forbehold om at det i hektiske perioder, eksempelvis jul og sommer, kan påløpe noe ekstra leveringstid.

Forsendelse
Alle leveringer skjer med Posten Norge AS ved fraktmåten du selv velger. Det er kjøpers ansvar å sørge for at adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. Kunde vil få beskjed per mail når bestillingen er sendt.

Dersom varen er skadet ved levering skal dette snarest meldes til selger og helst på ankomstdagen via e-post eller telefon. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått. Dersom pakken hentes på postkontor eller post i butikk skal du som forbruker kontakte betjeningen og gjøre de oppmerksomme på at pakken er skadet slik at dette kan dokuemnteres. Her finnes det ingen unntak!

Selger vil aldri betale returfrakt for kunde slik at hvis kunde sender oss en pakke i retur vil kostnaden påløpe kunde og ikke selger. Dette gjelder også dersom det er en feil ved pakken eller produkt.

Fakturering
Alle kunder som velger faktura som betalingsmåte kan bli kredittsjekket.

Uavhentede Pakker
For uavhentede pakker som sendes i retur (ikke blir løst ut) blir kunde debitert for frakt/returfrakt samt administrasjonskostnad pålydende kr. 1500,-.

Kredittsjekk
Dersom vi ser det nødvendig kan vi kredittsjekke deg som kunde hos oss. Ved en kredittsjekk vil du motta et gjenpartsbrev i posten. Vi forbeholder oss retten til å kredittsjekke deg som kunde uten beskjed på forhånd.

Kundens Plikter
Den som er registrert som kunde (18 års aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side. Dersom kunde er under 18 år og ønsker å kjøpe varer fra oss kan det løses ved at en forelder/verge/foresatt eller en annen over 18 år bestiller i sitt navn og setter din adresse som leveringsadresse. Personen som bestiller varen(e) vil alltid stå som ansvarlig for bestillingen og betalingen.

Reklamasjon
Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Når kunde melder feil til selger og avtaler returnering plikter kunde å returnere pakken innen rimelig tid. Dersom dette ikke overholdes mister kunde sin rett til reklamasjon av varer. Dersom kunde reklamerer på et produkt skal en retursøknad sendes oss. Når denne er godkjent skal produktene snarest mulig sendes adressen oppgitt i søknaden. Dersom kunde har valgt faktura som betalingsmåte vil faktura forfalle til samme dato selvom kunden reklamerer. Dersom faktura forfaller vil purring/inkassovarsel evt inkassoregning sendes kunde uten mulighet for å få dette omgjort.

Kunde er selv ansvarlig for forsendelsen fra den sendes i retur frem til den ankommer vårt kontor. Dersom pakken forsvinner under transport vil kunde selv måtte dekke tapet. Vi anbefaler at varene sendes tilbake med en form for sporing da dette er tryggest og pakken kan spores helt frem til vi har den i våre hender.

Dersom kunde har unngått å lese produktbeskrivelse/bruksanvisninger eller prøvd å finne denne type informasjon og kunde selv ødelegger en vare på noen form eller måte forsvinner reklamasjonsretten på et produkt. Her er det ingen unntak.

Avhjelp
Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, dekkes ikke disse utgiftene.

Ekstraordinære Forhold
Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i Vilkårene
Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force Majeur
Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.